Wszystkie artykuły
choroby-watroby

Naturalna odtrutka na wątrobę

Ostro­pest witalny to natu­ralna odtrutka na wątrobę. Spra­wia, że wątroba lepiej funk­cjo­nuje. Ostro­pest odna­wia wątrobę, a raczej syli­ma­ryna zawarta w ostro­pe­ście jest odpo­wie­dzialna za ten proces. Syli­ma­ryna ...
ostropest2

Poznaj dokładne działanie wątroby — film

Infor­ma­cji na temat wątroby nigdy dosyć. Dla­tego dzi­siaj zamiesz­czam ten film, który zobra­zuje jak dokład­nie działa wątroba. Zare­zer­wuj­cie sobie 30 minut, usiądź­cie wygod­nie i poznaj­cie jak dokład­nie ...
ostropest

Jak pomóc wątrobie zimą

Zasta­na­wia­li­ście się może kie­dyś dla­czego kiedy rusza kam­pa­nia rekla­mowa leków na prze­zię­bie­nie razem z nią rusza kam­pa­nia rekla­mowa leków na wątrobę? Dla­czego tak jest, że pro­du­cenci ...
wzdecia

Sposób na likwidację wzdęć po posiłku

Męczą cię wzdę­cia po posił­kach? Nie jest to ani wygodne ani przy­jemne. Nawet zmiana diety nie pomaga w ocze­ki­wa­nym stop­niu. Na doda­tek nic nie wska­zuje na jakie­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści. ...
prezent dla wątroby

Świąteczny prezent dla Twojej wątroby

Za pasem święta. O ile się nie mylę, to Twoja wątroba będzie prze­ży­wała praw­dziwe katu­sze. Wyobraź sobie te wszyst­kie sma­ko­łyki jakie zjesz. Ten alko­hol, który wypi­jesz. Te sło­dy­cze. Mięsa. ...
ostropest a lekarstwa

Ostropest a lekarstwa

Zapewne wiele osób zasta­na­wia się nad tym czy można sto­so­wać ostro­pest witalny pod­czas kura­cji lekar­stwami. Wszak więk­szość z nas zmu­szona jest do zaży­wa­nia róż­nych lekarstw. Tak to już jest, ...
ostropest witalny

Ostropest Witalny

Dosko­nała infor­ma­cja dla wszyst­kich, któ­rzy znają sku­tecz­ność ostro­pe­stu pla­mi­stego. Od teraz ostro­pest jest jesz­cze sku­tecz­niej­szy. Może­cie zapy­tać jak to moż­liwe? To bar­dzo pro­ste, ...
Rola Wątroby

Coś w tym jest

Gra­fika i pod­pis zabawne. Naprawdę zabawne. Nie­stety, kiedy się nad tym zasta­no­wić prze­staje być tak wesoło. Z jed­nego powodu — to nie­stety prawda. Mało kto wie jak ważną rolę w naszym orga­ni­zmie ...
chora wątroba - wybierz profilaktykę

Objawy uszkodzenia wątroby

Czy to przez tryb życia czy też prze­byte cho­roby, zasta­na­wiamy się nad tym, czy z naszym orga­ni­zmem wszystko jest w porządku. Zasta­na­wiamy się czy aby coś nie jest uszko­dzone. Czy wszystko funk­cjo­nuje ...
Jak dbać o zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego

Jak dbać o zdrowie wątroby i pęcherzyka żółciowego

Już tylko chwila dzieli cię od zdo­by­cia kopalni wie­dzy o sku­tecz­nych spo­so­bach w jakie można dbać o zdro­wie swo­jej wątroby i pęche­rzyka żół­cio­wego. Ebook Jak dbać o zdro­wie wątroby i pęche­rzyka ...
© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy