Czy ostropest plamisty ma jakieś skutki uboczne

Jak powszech­nie wia­domo ostro­pest pla­mi­sty jest nie­zwy­kle sku­teczny w lecze­niu scho­rzeń wątroby i pęche­rzyka żół­cio­wego. I na tym polu spi­suje się rewe­la­cyj­nie. Jed­nak i pod­czas jego sto­so­wa­nia zano­to­wano pewne nie­po­żą­dane dzia­ła­nia. Oczy­wi­ście podob­nie jak w przy­padku lekarstw, skutki te zaob­ser­wo­wano w bar­dzo nie­wielu przy­pad­kach. Ale lepiej o nich wiedzieć.

Skutki uboczne sto­so­wa­nia ostro­pe­stu plamistego:

U nie­któ­rych osób sto­su­ją­cych ostro­pest pla­mi­sty zauwa­żono wystę­po­wa­nie nie­straw­no­ści, bólu głowy i swę­dze­nie, zgagę, bie­gunkę, bóle stawów.

Należy wie­dzieć, że:
– osoby z aler­gią na sto­krotki, kar­czo­chy, kiwi, mogą być rów­nież uczu­lone na ostropest.

 • teo­re­tycz­nie ostro­pest może obni­żyć poziom cukru we krwi, więc należy zacho­wać ostroż­ność pod­czas sto­so­wa­nia przez osoby chore na cukrzycę, hipo­gli­ke­mię i wszyst­kich leków lub dodat­ków, które wpły­wają na poziom cukru we krwi.
 • może zmniej­szać sku­tecz­ność doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Może się tak dziać, dla­tego że jeden skład­nik ostro­pe­stu może hamo­wać enzym beta-glukuronidazy, który może być sto­so­wany w doust­nych środ­kach antykoncepcyjnych.

Jak każde sku­teczne lekar­stwo i ostro­pest pla­mi­sty może mieć pewne skutki uboczne. Kiedy jed­nak wiemy w jakich sytu­acjach mogą one wystę­po­wać, ogra­ni­czamy do mini­mum — i tak już bar­dzo małe — praw­do­po­do­bień­stwo ich wystąpienia.

Warto zauwa­żyć, że np. przy cho­rej wątro­bie lepiej nie zaży­wać doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych, gdyż obcią­żają one wła­śnie wątrobę. Czyli pod­czas lecze­nie wątroby naj­le­piej z nich zre­zy­gno­wać. Wtedy ostro­pest pla­mi­sty nie będzie obni­żał ich skuteczności.

Wia­do­mość, że ostro­pest może obni­żyć poziom cukru we krwi, spra­wia, że osoby chore na cukrzycę mogą sto­so­wać ostro­pest, jed­nak mając tego świa­do­mość, mogą dosto­so­wać ilość lekarstw tak aby poziom cukru nie uległ zmianie.

Ostro­pest pla­mi­sty to naj­sku­tecz­niej­szy śro­dek wspo­ma­ga­jący lecze­nie wątroby. Dzięki dosko­na­łemu pozna­niu mecha­ni­zmów dzia­ła­nia kura­cja nim, jest jesz­cze sku­tecz­niej­sza. Pomaga w tym, rów­nież zna­jo­mość ewen­tu­al­nych skut­ków ubocznych.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

21 odpowiedzi do “Czy ostropest plamisty ma jakieś skutki uboczne”

 1. ostropestowiec pisze:

  Naresz­cie ktoś napi­sał o skut­kach ubocz­nych. Cie­kawe czemu inni o nich nie piszą? Prze­cież wszyst­kie sku­teczne leki mają jakieś skutki uboczne. I jak napi­sa­łeś, zna­jąc te skutki uboczne można odpo­wied­nio zapla­no­wać uży­wa­nie ostropestu.

  Ja sam mam cukrzycę i sto­suję ostro­pest. O tym, że może obni­żyć poziom cukru dowie­dzia­łem się z Angiel­skich stron. Ale wie­dzia­łem o tym i zwró­ci­łem na to uwagę. W moim przy­padku jed­nak nie obni­żył się poziom cukru i jest jak było. A o wątrobę dbam. I ostro­pest sto­suję regularnie.

 2. dezdem pisze:

  Zga­dzam się z przed­mówcą. W końcu ktoś napi­sał prawdę o ostro­pe­ście i wcale to nie zna­czy, że jest on zły lub, że nie działa. Bo działa.

  Ważne aby dobrze infor­mo­wać, ludzie sami sobie posta­no­wią czy warto sto­so­wać ostro­pest czy może nie. Mądrzy będą sto­so­wać. Sto­so­wać mądrze. Bo to najważniejsze.

 3. WIKTORIA SŁOWIK pisze:

  MAM ZANIECZYSZCZONĄ WĄTROBĘ. OD 22 03.2011 ZACZYNAM KURACJĘ OSTROPESTEM . WIEM ‚ŻE ZANIECZYSZCZONA WĄTROBA MA WPŁYW NA BEZSENNOŚĆ . ZOBACZĘ JAK NA MNIE PODZIAŁA I CZY ZNIKNĄ MI PLAMY WĄTROBOWE NA RĘKACH . CZY KTOŚ MOŻE PODZIEKIĆ SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI Z OSTROPESTEM ?

 4. Darek pisze:

  Od 3 tygo­dni mielę owoce ostro­pe­stu w młynku do kawy i spo­ży­wam 2 x po łyżeczce. Czuję się lepiej jeśli cho­dzi o wątrobę ale nie­stety wzro­sło mi ciśnie­nie krwi z nor­mal­nego do 160/90. Wczo­raj prze­rwa­łem kura­cję, jak ciśnie­nie wróci do normy to potwier­dzi się przy­czyna. Wtedy spró­buje po 1 lyżeczce dzien­nie. Czy ktoś miał podobne spostzreżenia?

 5. Jan pisze:

  Efek­tem sto­so­wa­nia ostro­pe­stu są, w moim przy­padku, poja­wia­jące się piegi na dło­niach i przed­ra­mio­nach, które jed­nak okrop­nie szpecą. Może być to wyni­kiem oczysz­cza­nia wątroby.

 6. Bohdan pisze:

  Pro­szę napisz­cie, czy mogę sto­so­wać ostro­pest pla­mi­sty majac prze­wle­kłe zapa­le­nie żoładka i watroby oraz owrzo­dze­nie opuszka dwunastnicy?

 7. jan pisze:

  Czy przy prze­wle­kłym zapa­le­niu żołądka i zarzu­ca­niu żółci do żołądka mogę sto­so­wać ostro­pest plamisty?

 8. Piotr pisze:

  Jan :
  Efek­tem sto­so­wa­nia ostro­pe­stu są, w moim przy­padku, poja­wia­jące się piegi na dło­niach i przed­ra­mio­nach, które jed­nak okrop­nie szpecą. Może być to wyni­kiem oczysz­cza­nia wątroby.

  Tak. Orga­nizm robi porządki, wyrzuca z sie­bie tok­syny.
  Warto prze­czy­tać o tym tutaj:
  http://www.bioslone.pl/oczyszczanie/reakcje-zwane-oczyszczaniem
  Jesz­cze daleka droga do praw­dzi­wego zdro­wia. Pole­cam poczy­tać wię­cej infor­ma­cji z tego por­talu. Ja wysze­dłem z głę­bo­kiego kry­zysu zdro­wot­nego dzięki wyko­rzy­sta­niu infor­ma­cji z tej strony.

 9. Edyta pisze:

  Witam,
  kupi­łam nasiona ostro­pe­stu Tacie ktory ma wciety wore­czek zol­ciowy, miał pro­blemy z watroba i bie­rze na nią tabletki. Myśla­łam ze dzięki temu prze­sta­nie je brać.
  Nie­stety odsta­wil ostro­pest bo miał po każ­dym posiłku bie­gunke co w jego pracy jest mało kom­for­towe (jest budow­lan­cem) i utrud­nia mu życie.
  Wie­cie może czy da się to jakoś zaha­mo­wać albo zmniej­szyć ilość wypro­znien? Czy jest to efekt oczysz­cza­nia? Czy może zwia­zane jest z bra­kiem woreczka?

 10. Łukasz pisze:

  Ostro­pest w pierw­szych dniach zaży­wa­nia może przy­spie­szyć pracę jelit i zwięk­szyć ilość wypróż­nień. U kilku osób które znam ostro­pest tak wła­śnie zadzia­łał trwało to naj­czę­ściej do 4 dni. Póź­niej jelita się uspokajały.

 11. kamil pisze:

  mam 27 lat mam stlusz­cze­nie watroby,czuje nie­wy­god­nosc po pra­wej stro­nie ale cze­sto nad­uzy­wam alko­hol bo takie zycie jest gdzie nie­wyj­dziesz to picie jest musze z tym zyc .po kaz­dym piciu na drugi dzien zygam zol­cia i mam bie­gunke i tak za kaz­dym piciem mam puste odbi­ja­nia zgaga itp. powiedz­cie czy ostro­pest mi pomoze? alat aspat ggtp podwyzszone2 krot­nie z gory dzieki

 12. Gosia pisze:

  Kamil.Zlituj się nad swoją wątrobą,nic Ci nie pomoże jak natych­miast nie prze­sta­niesz pić.Długie sto­so­wa­nie ostro­pe­stu napewno pomoże ale przy cał­ko­wi­tej abstynencji.

 13. joasia pisze:

  Kamil zaczy­namy nie pić razem i jeść ostro­pest co Ty na to? Będzie nam raźniej!

 14. darek pisze:

  U mnie wysta­pilo straszne swe­dze­nie skory. Nie wie­dzia­lem od czego to mnie swe­dzi dopoki nie zaj­rza­lem tu na strone. Dra­pa­lem sie do krwi tak mnie swe­dzialo, ale tyl­kow nocy jak sze­dlem spac.

 15. anita pisze:

  Tylko to nie sa skutki uboczne ostro­pe­stu tylko uwal­nia­nie tok­syn, paso­zy­tow wszyst­kiego rodzaju bo sie bro­nia przed zatru­ciem ostro­pe­stem no i skut­kiem jest swe­dze­nie skory ‚bole glowy ‚bie­gunki a jak ina­czej orga­nizm wydali te swin­stwa zbie­rane przez tyle lat tro­che logiki i cier­pli­wo­sci .Nie­stety odzy­ska­nie zdro­wia kosztuje.

 16. polo pisze:

  Ja zaży­wam ostro­pest od dwóch mie­sięcy, trzy łyżeczki zmie­lo­nych nasion dzien­nie i nie wystą­piły żadne efekty uboczne, za to mój stan i samo­po­czu­cie popra­wiły się. Mam mały kamień w woreczku, który dawał bar­dzo silne objawy bólowe, a przez liczne leki, które muszę brać i to od lat moja wątroba była w kiep­skim sta­nie i była cią­gle obo­lała i powięk­szona tak, że cisnęła mnie od środka. Dzięki ostro­pe­stowi nie mam już sil­nych napa­dów bólo­wych pęche­rzyka i w końcu nie mam obo­la­łej wątroby. Te dwa narządy doku­czały mi bar­dzo i dla­tego zde­cy­do­wa­łem się spró­bo­wać zaży­wać ostro­pest. Przed roz­po­czę­ciem zaży­wa­nia nie roze­zna­łem się co do efek­tów ubocz­nych, ale na szczę­ście żadne nie wystą­piły. Szczę­śli­wie mam koło sie­bie aptekę boni­fra­trów i oni tam mają ostro­pest wyso­kiej jako­ści — zarówno całe nasiona jak i już zmie­lony — do wyboru. Teraz biorę lek na roz­pusz­cze­nie kamie­nia i zaży­wam­ten ostro­pest, i mam nadzieję, że wspól­nie roz­walą mi ten kamień i nie stwo­rzy mi się nowy. Przede mną jesz­cze pół roku zaży­wa­nia leku, a ostro­pest będę brał już stale — nie jest drogi, a na prawdę przy­nosi mi ogromną ulgę — nie wyobra­żam sobie teraz funk­cjo­no­wa­nia bez niego. Kamień ma tylko 8mm, ale dole­gli­wo­ści dawał bar­dzo silne i cią­gle czu­łem ból zarówno samego woreczka jak i tej roz­wa­lo­nej lekami wątroby. Jed­nak w natu­rze znajdą się leki na nie­mal wszyst­kie dole­gli­wo­ści, trzeba je tylko odkryć.

 17. Daria pisze:

  U mnie ostro­pest pla­mi­sty po 3 mie­sią­cach sto­so­wa­nia wywołał…laktację, co powo­do­wało ból piersi i zator. Ale wszystko wró­ciło do normy po lekach od gin. i nadal mogę go sto­so­wać ale robiąc prze­rwy. Tak ostro­pest pla­mi­sty zwany kro­plami mleka Marii Dzie­wicy i uży­wano daw­niej m.in. by pobu­dzić lak­ta­cję u kobiet.

 18. Porady.mobi pisze:

  Z tego co udało mi się usta­lić to główne skutki uboczne to: zabu­rze­nia żołąd­kowo — jeli­towe, objawy jakie mogą wystą­pić, to na przy­kład biegunka.

 19. Eve pisze:

  W przy­padku kiedy wcze­śniej nie sto­so­wało się ostro­pe­stu.. na począ­tek lepiej spró­bo­wać b. małą por­cję.. u nie­któ­rych naprawdę wywo­łuje ostrą reak­cję aler­giczną (opuch­nię­cie twarzy).

 20. Teresa pisze:

  Pisze z USA.Zazywalam olej z ostropestu,ktory przy­wio­zlam sobie z PL, i po nie­dlu­gim cza­sie pod­wyz­szylo mi sie zna­czaco cisnienie,skakalo po prostu.Poza tym mia­lam mdlosci.Zaprzestalam zazy­wa­nia oleju od dwoch dni,ciekawe,czy cisnie­nie wroci do normy.Zaznaczam,ze biore lek na nad­ci­snie­nie i nie mia­lam do tej pory zadnych pro­ble­mow ze ska­cza­cym cisnie­niem.
  W USA zazy­wa­nie ostro­pe­stu jest zabronione.

 21. Kazimiera pisze:

  Jestem po ostrym zapa­le­niu watroby bez nie­zna­nych przyczyn.Prawdopodobnie lek od hole­ste­rolu mi ja uszkodził.Biore od mie­siaca ostro­pest 2x po łyżeczce i popi­jam( oczy­wi­ście mie­lony ).Czuje sie świet­nie i lekko.Nie mam jak nara­zie skut­kow ubocznych.Nie boli mnie pod żebrem ani żołądek.Polecil mi stary lekarz.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2015 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy