Czy ostropest plamisty ma jakieś skutki uboczne

Jak powszech­nie wia­domo ostro­pest pla­mi­sty jest nie­zwy­kle sku­teczny w lecze­niu scho­rzeń wątroby i pęche­rzyka żół­cio­wego. I na tym polu spi­suje się rewe­la­cyj­nie. Jed­nak i pod­czas jego sto­so­wa­nia zano­to­wano pewne nie­po­żą­dane dzia­ła­nia. Oczy­wi­ście podob­nie jak w przy­padku lekarstw, skutki te zaob­ser­wo­wano w bar­dzo nie­wielu przy­pad­kach. Ale lepiej o nich wiedzieć.

Skutki uboczne sto­so­wa­nia ostro­pe­stu plamistego:

U nie­któ­rych osób sto­su­ją­cych ostro­pest pla­mi­sty zauwa­żono wystę­po­wa­nie nie­straw­no­ści, bólu głowy i swę­dze­nie, zgagę, bie­gunkę, bóle stawów.

Należy wie­dzieć, że:
– osoby z aler­gią na sto­krotki, kar­czo­chy, kiwi, mogą być rów­nież uczu­lone na ostropest.

 • teo­re­tycz­nie ostro­pest może obni­żyć poziom cukru we krwi, więc należy zacho­wać ostroż­ność pod­czas sto­so­wa­nia przez osoby chore na cukrzycę, hipo­gli­ke­mię i wszyst­kich leków lub dodat­ków, które wpły­wają na poziom cukru we krwi.
 • może zmniej­szać sku­tecz­ność doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych. Może się tak dziać, dla­tego że jeden skład­nik ostro­pe­stu może hamo­wać enzym beta-glukuronidazy, który może być sto­so­wany w doust­nych środ­kach antykoncepcyjnych.

Jak każde sku­teczne lekar­stwo i ostro­pest pla­mi­sty może mieć pewne skutki uboczne. Kiedy jed­nak wiemy w jakich sytu­acjach mogą one wystę­po­wać, ogra­ni­czamy do mini­mum — i tak już bar­dzo małe — praw­do­po­do­bień­stwo ich wystąpienia.

Warto zauwa­żyć, że np. przy cho­rej wątro­bie lepiej nie zaży­wać doust­nych środ­ków anty­kon­cep­cyj­nych, gdyż obcią­żają one wła­śnie wątrobę. Czyli pod­czas lecze­nie wątroby naj­le­piej z nich zre­zy­gno­wać. Wtedy ostro­pest pla­mi­sty nie będzie obni­żał ich skuteczności.

Wia­do­mość, że ostro­pest może obni­żyć poziom cukru we krwi, spra­wia, że osoby chore na cukrzycę mogą sto­so­wać ostro­pest, jed­nak mając tego świa­do­mość, mogą dosto­so­wać ilość lekarstw tak aby poziom cukru nie uległ zmianie.

Ostro­pest pla­mi­sty to naj­sku­tecz­niej­szy śro­dek wspo­ma­ga­jący lecze­nie wątroby. Dzięki dosko­na­łemu pozna­niu mecha­ni­zmów dzia­ła­nia kura­cja nim, jest jesz­cze sku­tecz­niej­sza. Pomaga w tym, rów­nież zna­jo­mość ewen­tu­al­nych skut­ków ubocznych.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

14 odpowiedzi do “Czy ostropest plamisty ma jakieś skutki uboczne”

 1. ostropestowiec pisze:

  Naresz­cie ktoś napi­sał o skut­kach ubocz­nych. Cie­kawe czemu inni o nich nie piszą? Prze­cież wszyst­kie sku­teczne leki mają jakieś skutki uboczne. I jak napi­sa­łeś, zna­jąc te skutki uboczne można odpo­wied­nio zapla­no­wać uży­wa­nie ostropestu.

  Ja sam mam cukrzycę i sto­suję ostro­pest. O tym, że może obni­żyć poziom cukru dowie­dzia­łem się z Angiel­skich stron. Ale wie­dzia­łem o tym i zwró­ci­łem na to uwagę. W moim przy­padku jed­nak nie obni­żył się poziom cukru i jest jak było. A o wątrobę dbam. I ostro­pest sto­suję regularnie.

 2. dezdem pisze:

  Zga­dzam się z przed­mówcą. W końcu ktoś napi­sał prawdę o ostro­pe­ście i wcale to nie zna­czy, że jest on zły lub, że nie działa. Bo działa.

  Ważne aby dobrze infor­mo­wać, ludzie sami sobie posta­no­wią czy warto sto­so­wać ostro­pest czy może nie. Mądrzy będą sto­so­wać. Sto­so­wać mądrze. Bo to najważniejsze.

 3. WIKTORIA SŁOWIK pisze:

  MAM ZANIECZYSZCZONĄ WĄTROBĘ. OD 22 03.2011 ZACZYNAM KURACJĘ OSTROPESTEM . WIEM ‚ŻE ZANIECZYSZCZONA WĄTROBA MA WPŁYW NA BEZSENNOŚĆ . ZOBACZĘ JAK NA MNIE PODZIAŁA I CZY ZNIKNĄ MI PLAMY WĄTROBOWE NA RĘKACH . CZY KTOŚ MOŻE PODZIEKIĆ SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI Z OSTROPESTEM ?

 4. Darek pisze:

  Od 3 tygo­dni mielę owoce ostro­pe­stu w młynku do kawy i spo­ży­wam 2 x po łyżeczce. Czuję się lepiej jeśli cho­dzi o wątrobę ale nie­stety wzro­sło mi ciśnie­nie krwi z nor­mal­nego do 160/90. Wczo­raj prze­rwa­łem kura­cję, jak ciśnie­nie wróci do normy to potwier­dzi się przy­czyna. Wtedy spró­buje po 1 lyżeczce dzien­nie. Czy ktoś miał podobne spostzreżenia?

 5. Jan pisze:

  Efek­tem sto­so­wa­nia ostro­pe­stu są, w moim przy­padku, poja­wia­jące się piegi na dło­niach i przed­ra­mio­nach, które jed­nak okrop­nie szpecą. Może być to wyni­kiem oczysz­cza­nia wątroby.

 6. Bohdan pisze:

  Pro­szę napisz­cie, czy mogę sto­so­wać ostro­pest pla­mi­sty majac prze­wle­kłe zapa­le­nie żoładka i watroby oraz owrzo­dze­nie opuszka dwunastnicy?

 7. jan pisze:

  Czy przy prze­wle­kłym zapa­le­niu żołądka i zarzu­ca­niu żółci do żołądka mogę sto­so­wać ostro­pest plamisty?

 8. Piotr pisze:

  Jan :
  Efek­tem sto­so­wa­nia ostro­pe­stu są, w moim przy­padku, poja­wia­jące się piegi na dło­niach i przed­ra­mio­nach, które jed­nak okrop­nie szpecą. Może być to wyni­kiem oczysz­cza­nia wątroby.

  Tak. Orga­nizm robi porządki, wyrzuca z sie­bie tok­syny.
  Warto prze­czy­tać o tym tutaj:
  http://www.bioslone.pl/oczyszczanie/reakcje-zwane-oczyszczaniem
  Jesz­cze daleka droga do praw­dzi­wego zdro­wia. Pole­cam poczy­tać wię­cej infor­ma­cji z tego por­talu. Ja wysze­dłem z głę­bo­kiego kry­zysu zdro­wot­nego dzięki wyko­rzy­sta­niu infor­ma­cji z tej strony.

 9. Edyta pisze:

  Witam,
  kupi­łam nasiona ostro­pe­stu Tacie ktory ma wciety wore­czek zol­ciowy, miał pro­blemy z watroba i bie­rze na nią tabletki. Myśla­łam ze dzięki temu prze­sta­nie je brać.
  Nie­stety odsta­wil ostro­pest bo miał po każ­dym posiłku bie­gunke co w jego pracy jest mało kom­for­towe (jest budow­lan­cem) i utrud­nia mu życie.
  Wie­cie może czy da się to jakoś zaha­mo­wać albo zmniej­szyć ilość wypro­znien? Czy jest to efekt oczysz­cza­nia? Czy może zwia­zane jest z bra­kiem woreczka?

 10. Łukasz pisze:

  Ostro­pest w pierw­szych dniach zaży­wa­nia może przy­spie­szyć pracę jelit i zwięk­szyć ilość wypróż­nień. U kilku osób które znam ostro­pest tak wła­śnie zadzia­łał trwało to naj­czę­ściej do 4 dni. Póź­niej jelita się uspokajały.

 11. kamil pisze:

  mam 27 lat mam stlusz­cze­nie watroby,czuje nie­wy­god­nosc po pra­wej stro­nie ale cze­sto nad­uzy­wam alko­hol bo takie zycie jest gdzie nie­wyj­dziesz to picie jest musze z tym zyc .po kaz­dym piciu na drugi dzien zygam zol­cia i mam bie­gunke i tak za kaz­dym piciem mam puste odbi­ja­nia zgaga itp. powiedz­cie czy ostro­pest mi pomoze? alat aspat ggtp podwyzszone2 krot­nie z gory dzieki

 12. Gosia pisze:

  Kamil.Zlituj się nad swoją wątrobą,nic Ci nie pomoże jak natych­miast nie prze­sta­niesz pić.Długie sto­so­wa­nie ostro­pe­stu napewno pomoże ale przy cał­ko­wi­tej abstynencji.

 13. joasia pisze:

  Kamil zaczy­namy nie pić razem i jeść ostro­pest co Ty na to? Będzie nam raźniej!

 14. darek pisze:

  U mnie wysta­pilo straszne swe­dze­nie skory. Nie wie­dzia­lem od czego to mnie swe­dzi dopoki nie zaj­rza­lem tu na strone. Dra­pa­lem sie do krwi tak mnie swe­dzialo, ale tyl­kow nocy jak sze­dlem spac.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2016 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy