Ostropest Plamisty dawkowanie

Wiemy już jakie są spo­soby uży­wa­nia ostro­pe­stu pla­mi­stego. A jak wygląda sprawa z jego daw­ko­wa­niem? Daw­ko­wa­nie ostro­pe­stu pla­mi­stego zależy od naszych indy­wi­du­al­nych potrzeb. Oczy­wi­stym jest, że w celach pro­fi­lak­tycz­nych uży­wamy go znacz­niej mniej niż w celach leczniczych.

Do celów pro­fi­lak­tycz­nych wystar­czy spo­ży­wać 1 łyżeczkę mie­lo­nego ostro­pe­stu dzien­nie. Można też spo­ży­wać nasiona: 15 — 20 sztuk dzien­nie.

Nato­miast do celów lecz­ni­czych można spo­ży­wać do 3 łyże­czek mie­lo­nego ostro­pe­stu dzien­nie. A jeśli zde­cy­du­jemy się na nasiona, wtedy dawka powinna prze­kra­czać 30 nasion dzien­nie.

Waż­nym czyn­ni­kiem w daw­ko­wa­niu i sto­so­wa­niu ostro­pe­stu jest sys­te­ma­tycz­ność jego sto­so­wa­nia. Sys­te­ma­tyczne daw­ko­wa­nie pozwoli nam na szyb­sze zauwa­że­nie efek­tów jego dzia­ła­nia. Sto­su­jąc sys­te­ma­tycz­nie ostro­pest pla­mi­sty, pierw­sze dobro­czynne skutki jego dzia­ła­nia możemy zauwa­żyć już po 2 tygo­dniach. W celu uzy­ska­nia naj­lep­szych efek­tów naj­le­piej sto­so­wać go przez dłuż­szy czas.  I warto wcze­śniej zro­bić sobie zapasy ostropestu.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

51 odpowiedzi do “Ostropest Plamisty dawkowanie”

  1. Michał pisze:

    Witam. Jak odpo­wied­nio daw­ko­wać zmie­lony ostro­pest, by dzia­łał moż­li­wie jak naj­le­piej? Cho­dzi mi o spo­sób zaży­wa­nia ostro­pe­stu — wystar­czy, że popiję łyżeczkę ostro­pe­stu her­batą? Czy ostro­pest pomaga w nad­ci­śnie­niu? Czy pomaga w dole­gli­wo­ściach ner­ko­wych, tzw. tor­bie­lo­wa­to­ści nerek? Z góry dzię­kuję za odpowiedź.

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy