Choroby Wątroby

Wątroba jest jed­nym z naszych waż­niej­szych narzą­dów. Warto wie­dzieć, że wątroba jest orga­nem, który sto­sun­kowo szybko się rege­ne­ruje. To dosko­nała wia­do­mość dla wszyst­kich. Nie­stety. Pomimo, że wątroba rege­ne­ruje się, to są cho­roby, które w nie­od­wra­calny spo­sób mogą ją uszko­dzić. Część z tych cho­rób, uszko­dzeń powstaje na nasze wyraźne życze­nie, część nie.

Należy sobie uzmy­sło­wić, że uszko­dzona, chora wątroba ma wpływ na poprawne funk­cjo­no­wa­nie naszego orga­ni­zmu. Warto więc o nią dbać. Ktoś może w tej chwili powie­dzieć: prze­cież wątroba się rege­ne­ruje, po co się sta­rać? Fakt. Rege­ne­ruje się. Zdol­no­ści rege­ne­ra­cji wątroby są olbrzy­mie. Nawet utrata połowy spraw­no­ści wątroby nie wyklu­cza nor­mal­nego funk­cjo­no­wa­nia i wątroba może się zre­ge­ne­ro­wać. I tak jest. Jed­nak zbyt­nio obcią­żona wątroba nie zre­ge­ne­ruje się. Jeśli jej nie pomo­żemy, jej spraw­ność będzie zani­kała. Oczy­wi­ście naj­lep­szym, bo natu­ral­nym, środ­kiem na rege­ne­ra­cję wątroby jest ostro­pest pla­mi­sty. Jest on sku­teczny w rege­ne­ra­cji po prze­by­tych cho­ro­bach wątroby a także w profilaktyce.

Cho­roby wątroby

Przy­czyny cho­rób wątroby:
Naj­czę­ściej za cho­roby wątroby odpo­wia­damy sami. Zła dieta, tłu­ste posiłki, zbyt dużo alko­holu, zbyt dużo lekarstw, papie­rosy, ota­cza­jąca nas che­mia. Wszystko to wpływa na poja­wia­nie się cho­rób wątroby.

Oczy­wi­ście są też inne przy­czyny. Czę­sto nie­za­leżne od nas. Cho­roby wątroby mogą być zwią­zane z naszymi uwa­run­ko­wa­niami gene­tycz­nymi, zabu­rze­niami prze­miany mate­rii, zapa­le­nia wiru­sowe ostre, zapa­le­nia wiru­sowe prze­wle­kłe, nowo­twory, zaka­że­nia np. szpitalne.

Jak więc widać przy­czyn cho­rób wątroby, na jakie jeste­śmy nara­żeni, jest bar­dzo wiele. Nie­które z przy­czyn możemy wyeli­mi­no­wać. Na inne nie mamy więk­szego wpływu. Dla­tego tak ważna jest pro­fi­lak­tyka i pomoc wątro­bie w jej dzia­ła­niach. Jeśli zamiast ją obcią­żać będziemy jej poma­gać, będziemy znacz­nie zdrowsi.

A z takimi cho­ro­bami wątroby bory­kamy się najczęściej:

  • mar­skość wątroby
  • alko­ho­lowa mar­skość wątroby
  • kolka wątro­bowa
  • nie­wy­dol­ność wątroby
  • rak wątroby
  • paso­żyty (moty­lica wątrobowa)
  • stłusz­cze­nie wątroby
  • zapa­le­nie wątroby typu B
  • zapa­le­nie wątroby typu C

O obja­wach cho­rej wątroby można już poczy­tać. Nato­miast już nie­długo posta­ram się napi­sać wię­cej o każ­dej z powyż­szych przy­pa­dło­ści. Bo warto wie­dzieć przed czym należy się bro­nić. Warto poznać wroga, jakimi są cho­roby wątroby, aby sku­tecz­nie z nim wal­czyć. Wątrobę mamy tylko jedną i tylko od nas zależy jej zdro­wie i sku­tecz­ność działania.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy