Naczyniak wątroby

Naczy­niak wątroby jest spo­ty­kany pod posta­cią łagod­nego i na całe szczę­ście nie­zło­śli­wego nowo­tworu wątroby.  Naj­prost­szym spo­so­bem wykry­cia go jest bada­nie USG lub tomo­gra­fia komputerowa.

Wykry­wa­nie naczy­niaka wątroby:

Nie­stety naj­czę­ściej wykry­wany jest on przez zupełny przy­pa­dek pod­czas USG lub tomo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej. Należy wie­dzieć, że nikt nie jest wolny od zagro­że­nia wystą­pie­nia naczy­niaka wątroby. Naczy­niak  wątroby może wystą­pić w każ­dym wieku i to  zarówno u męż­czyzn jak i kobiet. Mogą na niego zacho­ro­wać osoby bar­dzo młode jak i w pode­szłym wieku.

Objawy:

Na całe szczę­ście, naczy­niak wątroby nie ma zazwy­czaj skłon­no­ści do znacz­nego zwięk­sza­nia swo­jej wiel­ko­ści. Wiel­kość naczy­niaka wątroby nie prze­kra­cza zazwy­czaj kilku cen­ty­me­trów. A jeśli wiel­kość naczy­niaka wątroby nie prze­kra­cza 10 cm nie wymaga on wtedy lecze­nia. Zale­cana jest tylko zazwy­czaj kon­trola ambu­la­to­ryjna i bada­nie ultra­so­no­gra­ficzne. Nato­miast więk­sze guzy niosą za sobą spore ryzyko pęk­nię­cia, krwa­wie­nia. Mogą też uci­skać prze­wody wewnątrz wątro­bowe a cza­sem nawet inne narządy jamy brzusznej.

Warto wie­dzieć, że bar­dzo rzadko można zaob­ser­wo­wać inne objawy wystę­po­wa­nia naczy­niaka wątroby. Objawy takie jak: bóle i stany pod­go­rącz­kowe, zwią­zane ze zmia­nami w obrę­bie guza, jak zwap­nie­nie czy mar­twica są, jak już wspo­mniano, bar­dzo rzadkie.

Lecze­nie naczy­nia­ków wątroby:

W wypadku więk­szo­ści naczy­nia­ków wątroby nie sto­suje się lecze­nia ope­ra­cyj­nego.  Lecze­nie ope­ra­cyjne naczy­niaka wątroby raczej sto­suje się nie­zwy­kle rzadko – bowiem jako guzy bar­dzo dobrze una­czy­nione są bar­dzo trudne go chi­rur­gicz­nego usuwania.

W pro­ce­sie lecze­nia i pro­fi­lak­tyki naczy­nia­ków wątroby sto­suje się ostro­pest pla­mi­sty. Warto poznać jego wła­ści­wo­ści lecz­ni­cze i zadbać o swoją wątrobę.

Wrzuć na:

Najczęściej czytane

Jedna odpowiedź do “Naczyniak wątroby”

  1. olia pisze:

    Pro­fi­lak­tyka jest naj­waż­niej­sza. Trzeba o niej pamię­tać. Bo lepiej zapo­bie­gać niż leczyć. A jak trzeba leczyć to naj­le­piej użyć natu­ralne środki i zioła

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy