Rola wątroby

Wątroba speł­nia ponad 200 funk­cji w orga­ni­zmie a i tak więk­szość z ludzi uważa, że odpo­wiada tylko za meta­bo­lizm alko­holu. Tak jed­nak nie jest. Dzieje się tak zapewne dla­tego, że cho­roba alko­ho­lowa ...

Dlaczego używam ostropestu plamistego

Ktoś zapy­tał mnie ostat­nio: Dla­czego ty wła­ści­wie uży­wasz ostro­pe­stu pla­mi­stego? Co Ci to daje? Muszę przy­znać, że odpo­wiedź na to pyta­nie jest nie­zwy­kle pro­sta. Ale zacznę od początku. Kie­dyś ...
© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy