Ostropest plamisty cena

Inte­re­suje Cię w jakiej cenie możesz kupić ostro­pest pla­mi­sty? Ostro­pest Pla­mi­sty ze spraw­dzo­nego i pew­nego źró­dła możesz kupić już za jedyne 22 zł za kura­cje mie­sięczną. Musisz przy­znać, ze to naprawdę nie­wiele. Tylko dwa­dzie­ścia dwa złote za zdrową wątrobę to naprawdę nie jest dużo.

Oczy­wi­ście możesz zna­leźć w inter­ne­cie ostro­pest w cenie 15 zł. Tak, ale weź pod uwagę, że takie opa­ko­wa­nie ma o połowę mniej ostro­pe­stu. Czyli wystar­cza tylko na dwa tygo­dnie sto­so­wa­nia. Czyli mie­sięczna kura­cja kosz­tuje już 30 zł. To o 8 zło­tych wię­cej niż w miej­scu, które pole­camy.

Wystar­czy kupić kura­cję na 6 mie­sięcy i przez pół roku cie­szyć się zba­wien­nym wpły­wem ostro­pe­stu pla­mi­stego. Naj­lep­sza cena ostro­pe­stu pla­mi­stego spe­cjal­nie dla Ciebie.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

8 odpowiedzi do “Ostropest plamisty cena”

 1. stanislaw pisze:

  mie­sięczna kura­cja? ale ile jest wagowo tego ostro­pe­stu który pan­stwo oferujecie.

 2. Andrzej pisze:

  Mie­sięczna kura­cja to 250 g ostro­pe­stu pla­mi­stego. I tyle jest w opakowaniu.

 3. Anna pisze:

  Czy ostro­pest kupiony w skle­pie nasien­nym (20zł za kg) ma mniej­szą war­tość?
  W skle­pie wysył­ko­wym ze zdrową żyw­no­ścią zna­la­złam po 6 zł za100gram
  Pozdrawiam

 4. Andrzej pisze:

  Taki ostro­pest może nie w pełni speł­niać swoje zada­nie. Nie wia­domo w jaki spo­sób był prze­cho­wy­wany, jaki ma ter­min przy­dat­no­ści itd. Jeśli kupu­jemy go w skle­pie to naj­le­piej by było go wysa­dzić do ziemi i użyć plo­nów jakie uzyskamy.

  Nie od dzi­siaj wia­domo, że to co tanie w osta­tecz­nym roz­ra­chunku jest dro­gie. A zioła i rośliny zdro­wotne naj­le­piej kupo­wać w pew­nym i spraw­dzo­nym miejscu.

 5. lidka pisze:

  Zdro­wie nie ma ceny i lepiej kupić ostro­pest pla­mi­sty niż np. butelkę wódki, kilka piw czy kolejne paczki fajek!

 6. barbara pisze:

  biorę che­mię wlewkowa,polecono mi zasto­so­wa­nie ostro­pe­stu pla­mi­stego w celu rege­ne­ra­cji wątroby,chętnie zacznę kurację,tylko nie bar­dzo wiem,który ostro­pest kupić,czy ten ofe­ro­wany w kg,po 14zl za kg,czy też ten po 22zl za mie­sięczną kurację,może mi ktoś dora­dzi która opcja jest lepsza.Pozdrawiam

 7. Andrzej pisze:

  Ja pole­cam oso­bi­ście ten drugi. Sam go uży­wam. Fakt, jest on w mniej­szym opa­ko­wa­niu ale dzięki temu pod­czas uży­wa­nia ostro­pest nie wysy­cha, nie traci swo­ich wła­ści­wo­ści. Jako, że jest z pew­nego i spraw­dzo­nego źró­dła można być pew­nym, że jest peł­no­war­to­ścio­wym produktem.

  Waż­nym jest też fakt, że ten ostro­pest pocho­dzi z nowych, tego­rocz­nych zbio­rów. Przez chwilę był nawet nie­do­stępny w sprze­daży. Sytu­acja ta gwa­ran­tuje, że nie tra­fisz na coś, co leżało długo w maga­zy­nie i stra­ciło swoje wła­ści­wo­ści. Jed­nak wybór należy do Ciebie.

 8. […] sprzed kom­pu­tera wej­dziemy do sklepu (np. tutaj znaj­dziemy ostro­pest pla­mi­sty w naj­bar­dziej korzyst­nej cenie i dosko­na­łej jako­ści ), wybie­rzemy inte­re­su­jącą nas ilość ostro­pe­stu, podamy dane do […]

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy