Właściwości żółciopędne ostropestu

Ostro­pest pla­mi­sty  zwięk­sza i przy­spie­sza wytwa­rza­nie oraz wydzie­la­nie żółci. Uła­twia odpływ żółci do dwu­nast­nicy. Uła­twia także opróż­nia­nie pęche­rzyka żół­cio­wego. Prze­ciw­działa rów­nież zasto­jom i two­rze­niu się zło­gów i kamieni.

Dzięki wła­ści­wo­ściom żół­cio­pęd­nym (pobu­dza­ją­cym wytwa­rza­nie i wydzie­la­nie żółci), prze­ciw­za­pal­nym i roz­kur­cza­ją­cym ostro­pest pla­mi­sty spraw­dza się w tera­pii kamicy i kolki żółciowej.

Ostro­pest pla­mi­sty wyka­zuje nie tylko korzystny wpływ na wątrobę i wore­czek żół­ciowy, ale rów­nież chroni nerki i obniża poziom cho­le­ste­rolu we krwi. Ostro­pest zwięk­sza także ogólną odpor­ność orga­ni­zmu. Warto więc wpro­wa­dzić go do naszej codzien­nej diety. Dosko­nale spraw­dza się w dzia­ła­niu profilaktycznym.

Wrzuć na:

Najczęściej czytane

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy