Jak stosować ostropest — porada praktyka

Każdy kto zasta­na­wia się nad tym jak sto­so­wać ostro­pest pla­mi­sty zain­te­re­suje się pew­nie pew­nymi spo­strze­że­niami osoby, która sto­suje go systematycznie.

Być może nie wszy­scy wie­dzą, ale naj­lep­szy jest ostro­pest, który został świeżo zmie­lony. Jak wia­domo, ostro­pest jest rośliną ole­ista i z cza­sem “skład­niki odżywcze/lecznicze” mogą “uby­wać”. Co prawda, na opa­ko­wa­niu możemy prze­czy­tać, że waż­ność zmie­lo­nego ostro­pe­stu to 3 mie­siące, ale ja oso­bi­ście uwa­żam, że naj­lep­szy jest wła­śnie świeżo mie­lony. Bo z całych zia­ren pro­ces “uby­wa­nia” skład­ni­ków lecz­ni­czych prze­biega znacz­nie wol­niej niż z mie­lo­nego ostropestu.

Dla­tego zazwy­czaj przy­go­to­wuje sobie dawkę na naj­bliż­sze 7 dni. Mielę ostro­pest w młynku, tak aby wygod­nie go uży­wać przez cały tydzień i aby nie utra­cił swo­ich cen­nych wła­ści­wo­ści. Gdyż uwa­żam, że 7 dni to opty­malny ter­min na zuży­cie zmie­lo­nego ostro­pe­stu. I dla­tego też uwa­żam, że ziarna ostro­pe­stu są lep­sze niż gotowy, mie­lony ostro­pest. Mamy nad nimi lep­szą kon­trolę. Oczy­wi­ście nie musi­cie się z tym zga­dzać. Jed­nak wystar­czy się zasta­no­wić aby przy­znać mi rację.

Wrzuć na:

Powiązane artykuły

Jedna odpowiedź do “Jak stosować ostropest — porada praktyka”

  1. jan pisze:

    Sto­suję 1-łyżeczkę świeżo “grubo” zmie­lo­nego ostro­pe­stu codzien­nie rano

    po 2-latach kamie­nie żół­ciowe zmniej­szyły się o 6mm śred­nicy (z 22mm na 16mm)

Dodaj komentarz

© 2009 - 2017 Ostropest Plamisty. Wszystkie prawa zastrzeżone. · RSS Artykułów · RSS Komentarzy